Nordland Automatic A/S   -   Kummerowsvej 3   -   DK-9400 Nørresundby   -   Tlf.: (+45) 9631 2020   -   Nordland@Nordland.dk   -   CVR: 18814048

New Rules

Fill out the form and we send you a noncommittal offer.

Ny model for støtte til solcelleanlæg og øvrige små VE-anlæg​

Overgangsordning for eksisterende små solcelleanlæg og øvrige små VE-anlæg
• Der foreslås en overgangsperiode på 20 år for alle eksisterende små VE-anlæg, hvor anlæggene kan få støtte efter gældende regler.
• I overgangsperioden kan de omfattede anlæg uændret fortsætte med den årsbaserede nettomålerordningen, hvorefter solcelleanlæg overgår til timebaseret nettoafregning med afsætning af overskudsproduktion på markedsvilkår, så afregningsprisen efter overgangsordningens udløb svarer til markedsprisen
• Eksisterende anlæg vil fortsat kunne anvende de erhvervsmæssige skatteregler i resten af anlæggenes levetid.
• Efter overgangsperioden overgår øvrige VE-anlæg til timebaseret nettoafregning med
afregning af overskudsproduktion efter de eksisterende regler i VE-loven.

Overgangsordning og skæringsdato

• Overgangsordningen gælder for de anlæg, som er nettilsluttet frem til dagen før lovforslagets fremsættelse (21-11-2012) samt for de anlæg, som overholder alle følgende kriterier:
o At der er indgået bindende aftale om køb inden fremsættelsesdagen,
o At netselskabet har modtaget anmeldelse af anlægget inden 30 dage efter lovforslagets fremsættelse (indebærer at installatøren udfylder og fremsender Energinet.dk’s stamdatablanket med henblik på registrering i Stamdataregisteret)
o At anlægget er nettilsluttet senest den 31-12-2013

Læs resten af dokumentet her eller læs mere på energinet.dk